HANDELSBETINGELSER


Timepriser

Udvikling/Design: 850,- / time
Projektledelse/Møder: 1000,- / time

Vi giver et overslag eller et fast tilbud, hvis du beder os om at lave en løsning til dig. Når arbejdet er gennemført fakturerer vi ift. vores gældende timepriser, hvis ikke andet er aftalt.

ALT DET MED SMÅT

Vi vil gerne være gennemsigtige i når vi driver forretning. Derfor har vi nedskrevet alle de ting du samtykker med, når du gør forretning med os. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der skulle være noget du er tvivl om.

1) Disse betingelser og købsaftalen

1.1 – Disse betingelser gælder for enhver leverance fra Spokespeople IVS (herefter Spokespeople). Betingelserne skal betragtes som en integreret del af samarbejdsaftalen mellem dig som kunde og Spokepeople. Samarbejdsaftalen bestemmelser gælder dog forud for disse betingelser, hvis der er uoverensstemmelse mellem samarbejdsaftalen og disse betingelser.

Udover Spokespeople’ almindelige handelsbetingelser, accepterer Kunden også Spokespeople’ betingelser for brug for den pågældende ydelse, som Kunden har aktiv.

Betingelser for hosting hos Hostpeople

2) Betaling og ejendomsforbehold

2.1 – Betalingsbetingelser er fakturadato + 10 dage (hvis ikke andet er aftalt).
2.2 – Hvis du ikke overholder en fakturas betalingsfrist kan Spokespeople tilbageholde yderligere leverancer, indtil betalingen er modtaget, og pålægge gebyrer for fremsendelse af rykker. I tilfælde af forsinket betaling fra kunden og Spokespeople har fremsendt rykker for betalingen, da forbeholder Spokespeople sig retten til at kræve en passende forudbetaling for færdiggørelsen af opgaven til trods for den ellers aftale betalingsplan i samarbejdsaftalen.
2.3 – Ved overskridelse af betalingsfristen skal du betale 2% af fakturabeløbet i rente pr. løbende måned, indtil Spokepeople har modtaget betalingen. Hvis det bliver nødvendigt at fremsende rykkere, vil disse blive pålagt rykkergebyrer i henhold til renteloven.
2.4 – Spokespeople forbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter er betalt.
2.5 – Design og billedmateriale leveres efter gældende dansk lov om ophavsret.
2.6 – I tilfælde af tvister med tredjemænd angående ophavsret eller andre rettigheder til materialet, da er kunden i en hver henseende forpligtet til at holde Spokespeople skadesløs for de udgifter der er forbundet med en sådan tvist. Dette omhandler ikke blot selve kravet, men også de udgifter som Spokespeople har til rådgivning (herunder advokat) og andre med sagen forbunde og dokumenterede omkostninger.
2.7 – Ophavsretten til den udarbejdede løsning tilfalder Spokespeople, dog kan kunden tillægges delvis ophavsret, hvis denne f.eks. i stor stil har bidraget med design, idé til systemet eller lign. Kunden har derimod ubetinget brugsret til alt det leverede, hvis ikke andet er specificeret. Det vil sige, at kunden må benytte sig af produktet på alle tænkelige måder, men dog aldrig kopiere, reproducere eller videresælge på nogen måde, der strider mod dansk lov om ophavsret.
2.8 – For design af tryksager, hjemmesider, logoer og lignende arbejde indenfor grafisk design, gives kunden den eksklusive brugsret til det leverede. Dog forbeholder Spokespeople sig retten i enhver sammenhæng til at benytte det udviklede materiale som reference i reklameøjenmed på for eksempel, men ikke begrænset til, Spokespeoples hjemmeside og trykte markedsføringsmaterialer.

3) Mangler, reklamation og ansvar

3.1 – For at sikre leverancens kvalitet, skal du straks ved gennemført leverance og inden ibrugtagelse, undersøge det leverede med henblik på at finde eventuelle fejl eller mangler. Hvis du finder fejl eller mangler, skal du straks give Spokespeople besked herom. Spokespeople er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler efter kundens gennemgang og efterfølgende ibrugtagelse af det leverede.
3.2 – Du er som kunde berettiget til at kunne reklamere over eventuelle fejl eller mangler i den modtaget løsning, i op til en måned efter leveringsdatoen.
3.3 – Såfremt der inden for reklamationsperioden kan påvises mangler ved leverede varer eller ydelser, påtager Spokespeople sig efter eget valg; 1) at afhjælpe manglen, 2) at ombytte det mangelfulde produkt, 3) at give dig afslag i prisen for den modtaget løsning
3.4 – Såfremt Spokespeople tilbyder ombytning af produktet eller afhjælpning af manglen, kan du ikke hæve købet eller at kræve erstatning som følge af manglen. Spokespeople er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af ombytning eller afhjælpning.
3.5 – Spokepeoples ansvar er i enhver henseende begrænset til direkte tab. Det kan ikke kræves erstatning ved; driftstab, tidstab, tab af data, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader.
3.6 – Spokespeoples erstatningsansvar er begrænset til det mindste af følgende to beløb; 1) den samlede forfaldne og fremlagte betaling for produktet, 2) 50.000. kr.
3.7 – Hvis det skønnes af Spokespeople, at samarbejdsaftalen er indgået til en pris, der ligger lavere end de reelle omkostninger i forbindelse med arbejdet, forbeholder Spokespeople sig retten til at fremsende et mere retvisende estimat. Kunden kan da vælge at godkende aftalen til den reelle pris, eller opsige samarbejdet og få tilbagebetalt de indbetalte penge. Kunden er i denne forbindelse afskåret fra at rejse krav imod Spokespeoeple i denne henseende.
3.8 – Ved køb af tryksager, der leveres gennem Spokespeoples underleverandør Scandinavian Print Group / Lasertryk.dk, kan Spokespeople ikke holdes til ansvar for evt. forsinkede eller manglende leveringer.
3.9 – Kunden sørger for clearing af rettigheder på materialer, der kommer fra Kunden selv eller fra Kundens tidligere samarbejdspartner. Kunden holdes ligeledes selv til ansvar for brud af copyrights på materialer overleveret af kunden selv til viderebehandling hos Spokespeople.dk

4) Særligt om serviceydelser

4.1 – For serviceydelser, herunder konsulentassistance, installationshjælp, præsentationer, uddannelse, afholdelse af workshops, etc. beregnes hos Spokespeople til enhver tid efter gældende timesatser.
4.2 – Arbejdstiden for konsulenter er begrænset til alle hverdage, undtagen helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag, fra kl. 9.00 – 19.00.
4.3 – Serviceydelser betales efter tids- og materialeforbrug, der faktureres løbende hver måned eller ved en opgaves afslutning.
4.4 – For timer ud over normal arbejdstid betales, efter aftale med dig, overtid svarende til normal timepris + 25%.
4.5 – For serviceydelser hvor der ikke, inden ydelserne skal leveres, foreligger en skriftlig aftale med specifikation af hvad Spokespeople skal levere, garanterer Spokespeople, uanset bestemmelserne i punkt 3.2-3.5, alene at udføre sine leverancer i overensstemmelse med god praksis inden for reklamebranchen og indestår for, at navngivne konsulenter har de oplyste kvalifikationer, men påtager sig i øvrigt ikke noget ansvar for fejl og mangler – herunder resultatansvar.

5) Force Majeure

5.1 – Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

6) Lovvalg og værneting

6.1 – Nærværende betingelser og fortolkningen heraf er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Spokespeoples værneting.

Spokespeople

Kontakt

+45 7199 5166
Hej@spokespeople.dk
Åbningstider: 9-17
Handelsbetingelser
Privatlivspolitik

Kom på besøg!

H.C. Ørsteds Vej 54 B (Baggården) 1 tv,
1879 Frederiksberg
CVR: 35869328

SOCIAL
VORES INSTAGRAM

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.