1.1 Definitioner

Følgende definitioner benyttes i Spokespeople’ Forretningsbetingelser for de services, der er tilknyttet Hostpeople.

1.1 Kunde – Den enhed som køber digitale ydelser af Spokespeople.
1.2 Spokespeople – Spokespeople og/eller Spokespeople’ datterselvskaber (Hostpeople), der sælger digitale ydelser til en Kunde.
1.3 Ydelse – De købte digitale ydelser.

2. Generelt

De følgende betingelser gælder mellem Kunden og Spokespeople. Ved at acceptere disse betingelser samtykker Kunden til, at disse til enhver tid er gældende og regulerer forholdet mellem Kunden og Spokespeople i enhver sammenhæng. Betingelserne er altid gældende medmindre andet fremgår af en skriftlig aftale mellem Kunden og Spokespeople. Kunden skal, for at købe ydelse hos Spokespeople, acceptere betingelserne og være myndig, eller have sin værges godkendelse. Spokespeople’ ydelser, indhold af ydelser og gældende priser vil til hver en tid fremgå af Hostpeople.dk’s hjemmeside.

3. Support

Spokespeople yder ikke support på software, der ikke er leveret af Spokespeople selv. Dog kan der købes support timer til 700 kr/t ex. moms for at løse evt. problemer.

Hvis der ydes support ved fejlmeldinger, hvor Spokespeople ikke er ansvarlige for den anmeldte fejl, forbeholder Spokespeople sig retten til at opkræve Kunden DKK 700 pr. påbegyndte time. For at kunne levere den bedste og mest effektive supportløsning har Spokespeople adgang til Kundens cPanel, og kan til enhver tid tilgå dette i forbindelse med support.

4. Ændringer i produktet

Spokespeople forbeholder sig retten til at ændre i Kundens ydelse, hvis det skønnes, at dette vil bidrage til en højere sikkerhed og stabilitet eller generent et produkt, der stiller Kunden bedre. Skulle der ske ændringer, der vil påvirke kundens produkt nævneværdigt vil dette altid blive meldt ud 48 timer i forvejen via Hostpeoples hjemmeside.

5. Stabilitet

Der garanteres altid – uanset ydelse – minimum 95% oppetid målt over 3 sammenhængende måneder.

Ved nedetid forstås at en ydelse leveret af Spokespeople ikke er tilgængelig over en betydelig periode, grundet en årsag forårsaget direkte af Spokespeople. Nedetid der er forskyldt af kunden selv eller faktorer, der ligger uden for Spokespeoples kontrol betragtes ikke for at være nedetid. Yderligere er Spokespeople aldrig erstatningsansvarlig ved  driftsforstyrrelser, afbrydelser, skader, fejl mv. Dette gælder også faktorer som er udenfor Spokespeople kontrol, det kan være oversvømmelse, strejker, krig, terror, lynnedslag, overbelastning eller fejl på eget eller fremmed netværk, systemnedbrud, arbejdsnedlæggelser eller lockout (også blandt Spokespeoples medarbejdere), fejl hos tredjepart eller øvrige force majure hændelser mv.

6. Overtrædelser

Følgende adfærd i forbindelse med Spokespeoples ydelser medfører en advarsel. Ved gentagende overtrædelser bliver dette efterfulgt af suspendering uden refundering:
Krænkelse af ophavsretten, 
Trusler og chikane, Voldsomt stødende indhold, SPAM e-mails, Forsøg på overbelastning af servere, Phishing, Distribuering af malware, Bedrageri, Børnepornografi, Anvendelse der ikke er i overenstemmelse med dansk lovgivning, Denial of Service, Pornografisk indhold.

7. Internettrafik

7.1 De gældende trafikgrænser vil til hver en tid stå oplyst på Spokespeople’ hjemmeside. Som udgangspunkt er der ikke nogen trafikbegrænsning, men Spokespeople forbeholder sig retten til at suspendere Kunder, der bruger uhensigtsmæssigt meget trafik, der ligger ud over normalt brug og såfremt den forårsager belastning der påvirker systemets stabilitet.

7.2 Der stilles e-mail-service til rådighed til almindeligt brug. Det inkluderer ikke udsendelse af større nyhedsbreve eller maillister. Mindre nyhedsbreve og maillister tillades, såfremt de ikke er en driftsmæssig belastning eller overskrider grænsen for udsendelse af e-mails. Ved overtrædelse forbeholder Spokespeople sig retten til at begrænse eller helt udelukke mail-udsendelse på den pågældende ydelse. Ved grove overtrædelser vil den pågældende ydelse blive suspenderet.

7.3 Alle nyhedsbreve og maillister skal overholde dansk lovgivning, og følge punktet i disse betingelser om misbrug. Det tillader ikke udsendelse af SPAM eller uopfordret e-mails.

8. Backup

Spokespeople tager backup af Kundens data. Kunden er selv ansvarlig for at have en fungerende backup af sine data.

9. Suspendering

Suspendering kan forekomme ved overtrædelse af Spokespeople’ Betingelser, som beskrevet i Spokespeople’ Betingelser for Brug eller ved manglende betaling. Spokespeople forbeholder sig i øvrigt retten til at suspendere eller ophæve ydelser, der indeholder materiale som kan komme Spokespeople, Spokespeople’ renomme eller Spokespeople’ forretning til skade.

10. Opsigelse

10.1 Medmindre andet fremgår af en skriftlig aftale mellem Kunden og Spokespeople, skal enhver service aktivt opsiges inden næstkommende betalingsdato. Såfremt en service ikke er opsagt inden næstkommende betalingsdato anses det af Spokespeople som Kundens accept på forlængelse af servicen.

10.2 Spokespeople forbeholder sig retten til at suspendere Kundens ydelser 96 timer efter sidste betalingsdato, såfremt betalingen er udeblevet. Spokespeople forbeholder sig herefter retten til at opbevare kundens data i 30 dage, hvorefter at dataen slettes.

10.3 Spokespeople forbeholder sig retten til uden varsel at opsige Kundens ydelse, såfremt Kunden i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til Spokespeople’ betingelser.

10.4 I tilfælde af opsigelse af en ydelse fra Spokespeople’ side, er Kunden under ingen omstændigheder berettiget til tilbagelevering, tilbagebetaling eller refundering af den pågældende ydelse.

11. Driftsstabilitet

11.1 For at beskytte Hostpeoples netværk forbeholder Spokespeoples sig retten til at blokere de nødvendige IP-adresser eller services såfremt, at det vurderes at det er nødvendigt for at beskytte Hostpeoples services fx ved et angreb på netværket.

11.2 Bliver en Kunden udsat for gentagende angreb forbeholder Spokespeoples sig retten til at opsige Kunden mod kompensation af de allerede betalte ydelser.

12. Ansvar

12.1 Brug af Spokespeoples ydelser sker på Kundes eget ansvar. Spokespeople påtager sig derfor ikke ansvar for indholdets lovlighed, eller den data, der til og fragår Kundes ydelser. Et hvert tab, krænkelse eller lignende forhold, der måtte opstå i forbindelse med brug af Spokespeoples ydelser vil Spokespeople derfor ikke være ansvarlig for.

12.2 Spokespeople fraskriver sig ethvert ansvar og tab, der måtte forekomme i forbindelse med manglende forbindelse til Spokespeoples ydelser fra Internettet uanset årsagen. Spokespeople er ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til Kundes data, skade på dataen eller datatab i forbindelse med dette uanset årsag.
12.3 Spokespeople kan ikke holdes erstatningspligtig for nogle forhold i forbindelse med Kundens brug af ydelser. Skulle Spokespeople holdes ansvarlig vil ansvaret være begrænset til Kundens samlede udgifter til den pågældende ydelser Spokespeople stiller til rådighed. Alle ansvarsfraskrivelser i disse betingelser er til enhver tid og i enhver henseende gældende.

13. Misbrug

13.1 Ethvert forsætligt misbrug af Spokespeople’ ydelser, hjemmeside eller systemer vil medføre øjeblikkelig opsigelse, udelukkelse og i visse tilfælde politianmeldelse.
Spokespeople skelner i denne forbindelse ikke mellem misbrug og forsøg på misbrug.
Misbrug inkluderer, men er ikke begrænset til: Hacking af Spokespeople’ eller Spokespeople’ kunders; websites, systemer eller ydelser. Udnyttelse af fejl eller sikkerhedshuller. Bevidst og forsætligt overforbrug eller overbelastning af Spokespeople’ eller Spokespeople’ kunders; ydelser, websites eller systemer. Uhensigtsmæssig overforbrug af Spokespeople’ support-ydelser. Udnyttelse af Spokespeople’ betingelser, politiker eller lign. til egen vinding. Benyttelse/udnyttelse af Spokespeople’ ydelser til ulovlig aktivitet, til formål der er eller potentielt kan være til gene for andre kunder og/eller skabe ustabilitet og/eller kompromittere sikkerheden. I tilfælde af misbrug, vil Spokespeople afgøre hvorvidt tilfældet er forsætligt eller ej.

14.Forbehold

14.1 Spokespeople forbeholder sig retten til at ændre i betingelserne uden forgående varsel. Dog vil alle ændringerne annonceres via email. Skulle kunden ikke acceptere ændringerne, kan kunden anmode om at få annuleret sine ydelser inden for 10 dage. Skulle kunden ikke have reageret inden for de 10 dage betragter Spokespeople som accept fra kundens side.

14.2 Ændringer i priser vil blive annonceret med en varsel på 30 dage via mail.

14.3 Spokespeople forbeholder sig retten til at afvise salg af ydelser til enhver person eller organisation.

14.4 Der tages forbehold for skrive-, stave- og tastefejl. Spokespeople forbeholder sig retten til at ændre fejl i betingelser uden varsel.